بیماری های آدرنال وپانکراس


این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد بیماری های آدرنال وپانکراس و در 15 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
سندرم کوشینگ : ایتولوژی سندرم کوشینگ بر اثرتولید بالای کورتیزول (و سایر هورمون های استروییدی) توسط کورتکس آدرنال ایجاد می شود علت عمده آن هیپرپلازی دوطرفه آدرنال ثانویه به ترشح بالای هورمون آدرنوکوتیکوتروپین (ACTH) از هیپوفیز (بیماری کوشینگ) یا منابع اکتوپیک نظیر کارسینوم سلول کوچک ریه، کارسینوم مدولری تیرویید، یا تومورهای تیموس ، پانکرا …

Raed  Adobe Acrobat Pro DC 2017.012.20095 Windows + Portable / macOS