تحقیق الکتروفورز


مروزه الكتروفورز شايد اصلي ترين تكنيك براي جداسازي ملكولها در آزمايشگاه‌هاي سلولهاي زيستي است. زيرا تكنيك قدرتمندي است و هنوز به طور معقولانه اي آسان و ارزان است و خيلي آسان و پيش پا افتاده شده است.
الکتروفورز
سيستم هاي لوله اي و ورقه اي
سيستم هاي ژل دنباله دار و بدون دنباله
ژل PH بدون دنباله
ژل هاي آگارز
تعداد صفحه 17 …

Raed  تو مسئول سیبت هستی!