تحقیق-نفوذ سياسى زنان در دربار اتابكان و خوارزمشاهيان

سلجوق‏شاه،از خاندان سلغريان،وقتى به قتل رسيد جز اتابك آبِش دختر سعد و خواهرش سُلْغَم،كسى وارث تاج و تخت نبود.از اين جهت آبش‏خاتون كه به همراه خواهر در قلعه‏اى زندانى بود به رغم كمى سن به كمك امراى شول و تراكمه به حكومت رسيد و چون او و خواهرش تنها بازماندگان حكّام سُلغرى بودند،خطبه به نامش خواندند و سكّه به نامش ضرب نمودند.خواجه رشيدالدين فضل‏اللَّه همدانى در كتاب جامع‏التواريخ نوشته است آبش‏خاتون در زمان تركان‏خاتون نامزد منگوتيمور گرديد.اين خانم به مذهب تشيّع گرايش د …

Raed  پاورپوینت درباره مكملهاي گياهي موثربر بيماريهاي قلبي عروقي