همشهری آنلاین: کار ما شاید این است؛ که میان گل نیلوفر و قرن؛ پی آواز حقیقت باشیم - سهراب سپهری
Raed  قوانین بدبختی (۱): تکنیکهای اثربخش برای بدبختی