رهبری


در اين فصل درباره تعدادي از جنبه هاي تئوري عملي رهبري در موقعيت كار، گفتگو خواهد شد. پس از بررسي تئوري هاي عمده رهبري، سبك هاي مختلف رهبري شرح داده مي شود.
مقدمه
تئوري هاي رهبري
سيستم هاي تشويق و تنبيه
رويكردهاي اقتصادي
تعريف رهبري
ماهيت رهبري
صفات يا ويژگي هاي ذاتي رهبر
مهارتهاي رهبري
شخصيت
نوعدوستي صنعتي
تئوري X و تئوري Y
تعداد صفحه 38 …

.

Raed  دانلود آهنگ جدید عادل قنبری خیالت با من راحته