دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرمها – 47 اسلاید


•دامنه تمايل براي ايجاد چرخش با افزايش يا كاهش نيرو يا طول بازوي گشتاور مقدارش كم و زياد مي شود. Œمقدار نيروي درگير كه هر چه بيشتر باشد چرخش بيشتر است. هر چه بازوي گشتاور بيشتر شود نيروي لازم براي چرخش كمتر مي شود و تمايل چرخش جسم بيشتر مي شود. Ãپس گشتاور با اضافه كردن طول بازو قدرت اجراي كار بيشتري خواهد داشت. Žهرچه بازوي گشتاور كوتاهتر باشد به نيروي بيشتري جهت چرخش نياز است و تمايل جسم براي چرخش كمتر مي شود. پس گشتاور با كاهش طول بازو قدرت اجراي كار كمتري …

Raed  بازي و رياضي و نرم افزارهاي مختلف - پنجم ابتدايي