دسته: ریاضیات و آمار

مصحح: تقی بینش - - کتابی در علم حساب، به زبان فارسی، نوشته ابوجعفر محمد بن ایوب حاسب طبری در سده پنجم هجری قمری. ا...

Raed  مجموعه 4 مقاله با عنوان اوقات فراغت و کتاب خوانی