مقاله هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي


فرمت فایل: word تعداد صفحه:50 فهرست مطالب چکیده ۱ مقدّمه ۳ فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۷ گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۱۰ گفتار سوم : شروع به جرم ۱۲ گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی ۱۴ گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ۱۶ فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران ۱۳۴۴ ملحق شد) ۱۹ گفتار دوم : کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع ب …

Raed  نرمافزار آهنگسازی 11 Fl STudio