پایان نامه رشته عمران ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته


پایان نامه رشته عمران ارزیابی ایمنی دیوارهای برشی هم بسته خلاصه پایان نامه: در این پایان نامه رفتار غیرخطی یک سری دیوار برشی هم بسته زیر اثر بارهای زلزله مطالعه شده است. دیوارهای مورد بررسی متعلق به ساختمان هایی به ارتفاع های 5، 10، 15 و 20 طبقه می باشند. روش کار به این ترتیب است که در ابتدا دیوارها برای نیروهای وزن و نیروهای جانبی آئین نامه زلزله ایران طراحی شده اند، در این حالت رفتار مص … دریافت فایل …

Raed  تصویر اسد برای اولین بار روی اسکناس چاپ شد