پروژه بررسي تاثير انگيزه هاي دروني بر موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۳۱ صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير انگيزه هاي دروني بر روي موفقيت تحصيلي دانشجويان ورودي ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است که فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از فرضيه کلي عبارتند از اينکه بين انگيزه هاي دروني و موفقيت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه هاي جزئي عبارتند از سنجش وضعيت اقتصادي خانوده، روابط خانواده از نوع کنترل شده ايجاد محيط دوستانه با همسالان و هم سنان و تاثير اين عوامل بر موفقيت تحصيلي که جامعه موردمطالعه عبارتند از دانشجويان ورودي سال ۸۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر است که در حدود ۲۱۰۰ نفر بوده که ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده که جهت آزمون فرضيه ها از پرسش نامه انگيزه هاي دروني استفاده گرديده که داراي ۳۰ سوال دو گزينه اي بله و خير است که جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري خي دو استفاده گرديده که نتايج بدست آمده نشان مي دهد که بين انگيزه هاي دروني و زير عوامل آن با موفقيت تحصيلي رابطه وجود دارد به غير از ايجاد محيط هم سن و سال با دوستان که گاهي باعث مي ش …

READ  دانلود تحقیق ارتباطات سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *